ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η σχολή μας, παρέχει στους υποψήφιους, εγχειρίδιο εξεταστέας ύλης και ερωτηματολόγιο ΔΩΡΕΑΝ με την κατάθεση δικαιολογητικών.

 

 

Απαραίτητη Προϋπόθεση…

  • Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας.

  • Να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

  • Να γνωρίζει κολύμβηση.

  • Να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (09) τουλάχιστον ωρών. Έξι (6) θεωρητικών και  έξι (6) πρακτικών.

Χρειαζόμαστε…

  • Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

  • Αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (των παραπάνω φωτογραφιών) σε υψηλή ανάλυση 300 dpi και μέγεθος 450×522 pixels, οι οποίες θα βρίσκονται σε CD-ROM το οποίο θα δοθεί στο λιμεναρχείο.

  • Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία).

  • Δίπλωμα αυτοκινήτου (φωτοτυπία) (αν δεν υπάρχει δίπλωμα οδήγησης, προσκομίζεται βεβαίωση από παθολόγο & οφθαλμίατρο).

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.     Κατεβάστε την εδώ

  • Έξουσιοδότηση προκειμένου να κατατεθούν τα χαρτιά.   Κατεβάστε την εδώ